Hướng dẫn – Cài đặt phân quyền

Trang “Cài đặt phân quyền” giúp bạn tạo ra các nhóm nhân viên với các chức năng , quyền hạn khác nhau để phù hợp thực tế cửa hàng.

Thêm nhóm phân quyền mới

Bạn chọn “Thêm nhóm người dùng” trong đó “Tên nhóm” viết liền không dấu , “Mô tả” chú thích rõ chức năng của nhóm rồi bấm “Thêm nhóm” .

Sau khi thêm “Nhóm phân quyền” bạn đến nhóm cần chỉnh sửa quyền cho phù hợp chọn thay đổi quyền trong bảng phần quyền gồm :

  • Khả năng của nhóm được phép : “Xem” người dùng có thể xem được các giao dịch được chọn , “Thêm” người dùng có thể thêm mới giao dịch , “Sửa” người dùng có thể sửa giao dịch, “Xóa” người dùng có thể xóa giao dịch
  • Cột bên là các Giao dịch nhóm người dùng được phép tác động

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.